HomeOnderwijs     Inloggen  
 
Het Marnix College is een oecumenische scholengemeenschap voor MAVO, HAVO, (tweetalig) atheneum en gymnasium. Op dit moment bezoeken bijna 1400 leerlingen de school. Ze komen uit Ede, maar ook uit de nabije omgeving.
   Algemeen

Het Marnix College is een oecumenische scholengemeenschap voor MAVO, (tweetalig) HAVO, (tweetalig) atheneum en gymnasium. Op dit moment bezoeken bijna 1400 leerlingen de school. Ze komen uit Ede, maar ook uit de nabije omgeving.

   MAVO

Mavo duurt vier jaar en begint met een éénjarige brugperiode. In die periode wordt bekeken of mavo wel de meest geschikte opleiding is. Sommige leerlingen kunnen beter naar havo; in dat geval krijgen ze vanaf februari ook cijfers op havo-niveau.


De leerling dient voor het derde leerjaar mavo een keuze te maken uit de vakken Frans of scheikunde.
In de loop van het derde jaar kiezen de mavo leerlingen een sector en een vakkenpakket voor het vierde jaar. Deze keuze hangt samen met persoonlijke interesses en met het beroep dat ze later willen gaan uitoefenen.
In totaal zijn er vier sectoren: techniek, zorg en welzijn, economie en landbouw.
Bij de sector hoort een samenhangend vakkenpakket, dat aansluit op de overeenkomstige sectoren in het vervolgonderwijs.
Om te komen tot een verantwoorde keuze zullen docenten, mentoren, decaan en afdelingsleider de leerling bijstaan in het keuzeproces.


In het vierde jaar beginnen leerlingen aan het eindexamenprogramma. Ze doen examen in zes of zeven vakken en kunnen met hun diploma rechtstreeks doorstromen naar havo of de hoogste niveaus van het mbo. Voor doorstroming naar havo geldt de eis van een passend vakkenpakket en ook worden er eisen gesteld aan de behaalde resultaten

   HAVO

De havo duurt vijf jaar en begint met een éénjarige brugperiode. In die periode wordt bekeken of de havo wel de meest geschikte opleiding is. Sommige leerlingen kunnen beter naar de mavo, terwijl andere op het atheneum belanden. Leerlingen die de havo volgen, kiezen na het derde jaar een profiel. Er zijn vier profielen – cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & techniek en natuur & gezondheid – en bij ieder profiel horen een aantal verplichte vakken. Naast dit zogeheten ‘profieldeel’ volgen leerlingen nog vakken uit het ‘gemeenschappelijk deel’ en het ‘vrije deel’. In het vierde jaar beginnen havo-leerlingen aan het eindexamenprogramma.

 

 

 

   VWO

Atheneum
Atheneum bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs, net als het gymnasium dat doet. Vandaar dat beide opleidingen ook wel onder de noemer vwo vallen: het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Met het vwo-diploma krijgen leerlingen toegang tot een studie aan de universiteit. Uiteraard kan ook voor een hbo-opleiding worden gekozen.

Structuur van de opleiding
Het atheneum duurt zes jaar en begint met een éénjarige brugperiode. In die periode wordt bekeken of het atheneum wel de meest geschikte opleiding is. Sommige leerlingen kunnen beter naar de havo. Leerlingen die het atheneum volgen, kiezen in het vierde jaar een profiel. Er zijn vier profielen – cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & techniek en natuur & gezondheid – en bij ieder profiel horen een aantal verplichte vakken. Naast dit zogeheten ‘profieldeel’ volgen leerlingen nog vakken uit het ‘gemeenschappelijk deel’ en het ‘vrije deel’. In het vijfde jaar beginnen atheneumleerlingen aan het eindexamenprogramma.

Gymnasium
Leerlingen die het gymnasium doen zijn geïnteresseerd in andere culturen, en dan vooral in de culturen uit de Klassieke Oudheid. Ze willen weten hoe de oude Grieken dachten en hoe het leven in de tijd van de Romeinen was. Ze willen ontdekken hoe onze manier van leven is beïnvloed door wat de Grieken en Romeinen geloofden, schreven en bouwden. Leerlingen die het gymnasium volgen zijn uitermate leergierig. Ze houden van lezen en zijn bereid om een stapje extra te doen. Ze zetten dóór, ook als iets niet direct lukt.

Het verschil mag er zijn
Het gymnasium is net als het atheneum een zesjarige opleiding die leerlingen voorbereidt op een studie aan de universiteit. Het gymnasium verschilt van het atheneum voor wat betreft het lestempo en het aantal vakken. Het lestempo ligt soms wat hoger en het aantal vakken is groter. Op het gymnasium krijgen leerlingen in het eerste jaar – naast de reguliere vakken – namelijk ook de vakken Latijn en Klassieke Vorming aangeboden. In het tweede jaar komt daar nog Grieks bij.

Hoewel van gymnasiasten meer wordt verlangd dan van vwo’ers, zijn de resultaten van de eerste groep beter. Uit een rapport van het SCO-Kohnstamm-instituut blijkt dat gymnasiumleerlingen minder vaak blijven zitten, in meer vakken examen doen en gemiddeld hogere examencijfers halen dan atheneumleerlingen. Ook in het vervolgonderwijs zijn de resultaten van gymnasiumleerlingen beter. Ze halen meer studiepunten en blijven vaker doorstuderen aan de opleiding van hun keuze. De betere resultaten zijn voor een deel toe te schrijven aan de achtergrond van de gymnasiast. Het gymnasium is geen eliteschool in economische, maar wel in intellectuele zin.

   Tweetalig onderwijs

Op het Marnix College is het mogelijk een tweetalige opleiding te volgen.
Het belangrijkste verschil tussen het TTO en het gewone onderwijs is de
taal die in de klas gesproken wordt. Ongeveer de helft van de lessen
wordt in het Engels gegeven. In de eerste klas betreft dit de vakken Engels,
geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wiskunde, techniek/informatiekunde,
levensbeschouwing, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding.
Later komen daar nog vakken als natuurkunde en maatschappijleer bij.
De leerlingen kunnen slechts tot het TTO worden toegelaten nadat zij een
aparte toelatingsprocedure hebben doorlopen.
Het TTO wordt aangeboden in de klassen 1 tot en met 4 op het VWO.
Hierna stromen de leerlingen in het gewone VWO
(gymnasium met Latijn of atheneum).

TTO-ers krijgen gedurende deze laatste twee jaren de gelegenheid om op te gaan
voor het examen Internationaal Baccalaureaat voor Engels en
er wordt van hen verwacht dat zij hun profielwerkstuk in het Engels schrijven.
Aan het einde van het derde en het zesde (TVWO) jaar
ontvangen de leerlingen  landelijk erkende TTO-certificaten.